صدا و سیما در مستند صدا و سیما در مستند یک نکته از هزاران از زاویه عمدتا فرهنگی به بازخوانی شماری از رویدادهای دوران حیات امام خمینی می پردازد. واحد مرکزی خبر تهیه و پخش مستندهایی نظیر سیره عملی امام روح الله ، دفاع مقدس ، شاخص و صراط را در کارنامه خود دارد. یک نکته از هزاران از زاویه عمدتا فرهنگی به بازخوانی شماری از رویدادهای دوران حیات امام خمینی(ره) پردازد.


Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.