نمازپیامبر اکرم ص فرمود : امت من چهار گروه هستند ،

1-گروهی نماز می خوانند ، ولی در نمازشان سهل انگارند (ویل) برای آنهاست و (ویل) نام یکی از طبقات زیرین جهنم است . خداوند فرمود: (فویل للمصلین الذینهم عن صلاتهم ساهون) پس (ویل) برای نمازگزاران است ، آنهایی که در نمازشان سهل انگارند .

2-گروهی گاهی نماز می خوانند و گاهی نمی خوانند پس (غی) مال آنهاست و غی نام یکی از طبقات پایین جهنم است . خداوند متعال فرمود : (فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوه و اتبعو الشهوات فسوف یلقون غیا) سپس جانشین آن مردم خداپرست قومی شدند که نماز را ضایع کرده و از شهوات پیروی کردند و اینها به زودی در (غی) افکنده خواهند شد .

3-گروهی هیچ وقت نماز نمی خوانند (سقر) برای آنهاست ، سقر نام یکی از طبقات زیرین جهنم است که خداوند متعال فرمود : (ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین) اهل بهشت از اهل جهنم سوال می کنند چه چیز شما را به سقر کشانده ؟ در جواب می گویند: از نمازگزاران نبودیم .

4-گروهی همیشه نماز می خوانند و در نمازشان خشوع دارند . خداوند متعال فرمود: ( قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون) مومنان رستگار شدن د، آنهایی که در نمازشان با خشوع هستند .

المواعظه العددیه – باب ۴ ص ۱۲۲