نمازاختصاصی عطر نماز »»
همانطور که در پست قبلی گفته شد فرزندان بر والدین خود تکالیفی دارند که می بایستی آنها را جهت جبران نمودن زحمات والدین به نحو احسن انجام دهند که تعدادی از آنها در حال حیات آنها و تعدادی هم در ممات آنها می بایست انجام شود.
اما یکی از تکالیف فرزند بر والدین « نماز آمرزش» می باشد که هر فرزندی باید در ممات والدین خود به جای آورد.

این نماز دو ركعت است ، در ركعت اول پس از سوره «حمد» ، ده بار مى گویى:

"رَبِّ اغْفِرْلى وَلِوالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسابُ."

«پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم و دیگر مؤمنان را در روزى كه حساب برپا شود»
و در ركعت دوم پس از سوره حمد ، ده مرتبه مى خوانى:

"رَبِّ اغْفِرْلى وَ لِوالِدَىَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِىَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ"

«پروردگارا بیامرز مرا و پدر و مادرم و هركه در حال ایمان به خانه من درآید و هر مرد مؤمن و زن با ایمانى را«


پس از سلام نماز نیز ده بار مى گویى:

"رَبِّ ارْحَمْهُماكَمارَبَّیانى صَغیراً."

«پروردگارا ترحم كن بر ایشان چنانچه پروریدند مرا در كودكى.»