نمازچیزی که با آن زخم و شکسته را می بندند و دارویی که روی زخم و مانند آن می گذارند جبیره نامیده می شود . اگر جبیره در یکی از اعضای وضو وجود داشته باشد مانع رسیدن آب به آن عضو می شود پس برای وضو  باید به احکام وضوی جبیره عمل کرد.
  
1- اگر در یکى از اعضا وضو، زخم، دُمَل و یا شکستگى باشد ، چنانچه روى آن باز است و آب براى آن ضرر ندارد ، باید به طور معمول وضو گرفت .
۲- اگر زخم یا دمل و یا شکستگى ، در صورت و دستهاست و روى آن باز است و آب ریختن روى آن ضرر دارد ، چنانچه کشیدن دست تَر بر آن ، ضرر ندارد ، بنابر احتیاط واجب دست تَر ، بر آن بکشد.
 اگر این مقدار نیز ضرر دارد ، یا زخم نجس است و نمى شود آن را آب کشید ، باید اطراف زخم را ، از بالا به پایین بشوید و بنابر احتیاط مستحب ، پارچه پاکى روى زخم بگذارد و دست تَر روى آن بکشد و اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست ، باید اطراف زخم را بشوید و در هر صورت تیمّم لازم نیست .
۳- اگر زخم یا دمل یا شکستگى در جلوى سر یا روى پاهاست و روى آن باز است ، چنانچه نتواند آنرا مسح کند ، باید پارچه پاکى روى آن بگذارد و روى پارچه را با تَرى آب وضو که در دست مانده مسح کند ، و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد ، باید به جای وضو تیمم نماید و بهتر است یک وضوی بدون مسح هم بگیرد.
۴-اگر روى دمل ، زخم یا شکستگى بسته باشد چنانچه باز کردن آن ممکن است و آب هم براى آن ضرر ندار د، باید باز کند و وضو بگیرد چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد ، چه جلوى سر و روى پاها.
۵-اگر نمى شود روى زخم را باز کرد ولى خود زخم یا چیزى که روى آن گذاشته شده پاک است و رسانیدن آب به زخم هم ضرر ندارد ، باید آب را به زخم برساند.
- اگر زخم یا چیزى که روى آن گذاشته شده نجس است ، چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب بروى زخم ممکن باشد ، باید آن را آب بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند.
- در صورتى که آب براى زخم ضرر دارد ، یا آنکه رساندن آب به روى زخم ممکن نیست ، یا زخم نجس است و نمى شود آنرا آب کشید ، باید اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاک است ، روى آنرا مسح کند.
- اگر جبیره  هم نجس است ، یا نمى شود روى آن دست تر کشید ، مثلاً دارویی است که به دست مى چسبد ، پارچه پاکى را به طورى که جزء جبیره حساب شود ، روى آن بگذارد و دست تر روى آن بکشد . اگر این هم ممکن نیست ، احتیاط واجب آن است که وضو بگیرد و تیمم هم بنماید .
۶-اگر در جاى وضو یا غسل چیزى چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست ، یا به قدرى مشقت دارد که نمى شود تحمل کرد ، باید به دستور جبیره عمل کند ، و بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید.


-------------------------------------------------------------------
 توضیح المسائل مراجع(فتاوای ۱۲ مرجع)، ج۱، ص۲۰۱