1نماز. به عربى خواندن نماز یكى از نشانه هاى جهانى بودن دین اسلام است كه همه انسان ها باید در پیشگاه خداوند متعال با یك زبان تكلم كنند و این رمز وحدت و نشانه یگانگى مسلمانان است ; افزون بر این خواندن نماز به یك صورت معین ، آن را از خطر تحریف و آمیخته شدن به خرافات و مطالب بى اساس ـ كه بر اثر مداخله افرادِ غیر متخصص به هنگام ترجمه آن به زبان هاى دیگر رخ مى دهد ـ نگاه مى دارد و به این وسیله روح این عبادت محفوظ مى ماند.[1]

2. وجوب عربى خواندن نماز در ذكرهایى است كه واجب است . بنابراین در ذكرهاى مستحب و دعاهایى مستحبى كه مثلا در قنوت خوانده مى شود ، نظر مراجع معظم تقلید فرق مى كند و بعضى از آنان خواندن این ذكرها را با زبان غیرعربى هم جایز مى دانند .
---------------------------------------------
[1]. ر.ك: همان، ج3، ص56 ـ 58.