نماز
استاد قرائتی:

یک معتاد در یک سال حداقل یک نفر را با خود همراه می کند . اما یک مسجدی و نمازگزار در سال چند نفر را مسجدی می کنند