نمازشرایط منتقدین دولت از طریق سایت حرف تو منتشر شد . با توجه به سخنان گوهربار رئیس محترم جمهور در خصوص نقد از دولت به شناسنامه دار بودن منتقدین بستگی دارد عنوان شد . سایت حرف تو پیرو این سخنان شرایط منتقدین را منتشر نموده است . که جای تامل دارد .